1425
1202
1201
Komunistyczna Partia Polski

Komunistyczna Partia Polski – Partia komunistyczna założona 16 grudnia 1918 roku na zjeździe połączeniowym SDKPiL i PPS-Lewicy, rozwiązana przez Komintern 16 sierpnia 1938 w ramach wielkiej czystki w ZSRR.

Początkowo-organizacja powstała w wyniku fuzji radykalnego nurtu polskiego ruchu socjalistycznego (PPS-Lewica) i socjaldemokracji na terenie ziem polskich zaboru rosyjskiego (SDKPiL). W praktyce po połączeniu obu partii w KPRP, KPRP jako (od marca 1919) sekcja Kominternu pełniła rolę sowieckiej agentury na terenie II Rzeczypospolitej. Jej celem strategicznym była likwidacja państwa polskiego i wcielenie jego terenów do Związku Sowieckiego jako republiki sowieckiej (przy rewizji granic nowo powstałej republiki na rzecz sąsiadów). Z uwagi na cele statutowe, zarządzanie z ośrodka poza granicami Rzeczypospolitej i udział działaczy KPRP w wojnie polsko-bolszewickiej na rzecz Rosji Sowieckiej przeciw państwu polskiemu, a także poparcie KPRP jako partii dla Rosji Sowieckiej w czasie wojny, działalność KPRP, a później KPP, jako antypaństwowa była nielegalna na terenie Rzeczypospolitej od marca 1919 do rozwiązania KPP przez Komintern w r. 1938.

W sześć tygodni po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 16-18 grudnia 1918 r. w Domu Handlowca, w Warszawie przy ul. Zielnej odbył się zjazd zarówno SDKPiL i PPS-Lewicy. Obie partie na tym zjeździe postanowiły się połączyć i utworzyć nową organizację: Komunistyczną Partię Robotniczą Polski. Ów zjazd zjednoczeniowy obywał się pod hasłem: "Cała władza musi przejść w ręce proletariatu miast i wsi, zorganizowanego w Radach Delegatów Robotniczych. Zjazd odrzucił uznanie ogłoszonej 11 listopada 1918 r. niepodległości Polski i był w tej kwestii bardziej radykalny niż Lenin i bolszewicy w Rosji, którzy deklarowali w roku 1918 – przynajmniej werbalnie – narodom wchodzącym w r. 1914 (przed wybuchem I wojny światowej) w skład Imperium Rosyjskiego prawo do samookreślenia, aż do oderwania się od Rosji włącznie. Negatywne stanowisko wobec niepodległości miało swe korzenie w poglądach Róży Luksemburg. KPRP, na początku lat 1920., potępiła postanowienia Traktatu Wersalskiego, który przyznał Polsce niepodległość, dostęp do morza po przez przyznanie Pomorza, zaakceptował przyłączenie Wielkopolski i części Górnego Śląska, oderwał od Niemiec i utworzył Wolne Miasto Gdańsk.

W latach 1920 KPRP przyjęła następujące założenia programowe:

 • walka z ustrojem kapitalistycznym
 • nacjonalizacja przemysłu i ziemi uprawnej
 • wprowadzenie dyktatury partii komunistycznej
 • budowa komunizmu
 • internacjonalizm
 • zrzeczenie się Górnego Śląska i Pomorza Nadwiślańskiego na rzecz Niemiec
 • zrzeczenie się terenów etnicznie mieszanych byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów na wschód od tak zwanej linii Curzona na rzecz Rosji Sowieckiej
 • utworzenie Polskiej Republiki Rad w granicach Kongresówki i Galicji Zachodniej

Przywódcy i działacze KPRP, pod parasolem ochronnym Armii Czerwonej tworzyli na przełomie 1918/1919 w Mińsku i Wilnie tzw. Zachodnią Dywizję Strzelców jako zalążek Polskiej Armii Czerwonej. W rezultacie takiej postawy politycznej już w połowie 1919 r. KPRP została zmuszona do działalności nielegalnej a władze państwowe do jej zdelegalizowania. Od tej pory KPRP a następnie KPP przez cały okres swego istnienia była partią nielegalną w Polsce. Następstwem tej postawy było pełne zaangażowanie się polskich KPRPowców w rewolucji w Rosji (Feliks Dzierżyński, Julian Marchlewski, Karol Radek i wielu innych) i totalne poparcie dla bolszewickich wojsk inwazyjnych w 1920 roku.

Komuniści wzięli aktywny udział w tworzeniu, na zajętych przez Armię Czerwoną terytoriach, sowieckich władz okupacyjnych po przez masowe zakładanie – w miastach powiatowych – tzw. "komitetów rewolucyjnych" – w sumie założono 65 takich komitetów i ich zbrojnego zabezpieczenia w postaci "Czerwonej Milicji".

Do III zjazdu w 1925 roku nosiła nazwę Komunistyczna Partia Robotnicza Polski, od 1925 – Komunistyczna Partia Polski. Nowa nazwa symbolizować miała otwarcie się partii na nowe środowiska. Od lutego 1921 roku KPP należała do Międzynarodówki Komunistycznej i otrzymywała z Moskwy zarówno środki finansowe, jak i dyrektywy, do których spełniania była zobowiązana pod stałą kontrolą organów Międzynarodówki. Od 1923 roku do KPP wchodziły takie organizacje jak: Komunistyczna Partia Górnego Śląska, Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy i Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi. W 1928r władzę w KPP objęła grupa osób bezapelacyjnie podporządkowanych Stalinowi z Julianem Leszczyńskim-Leńskim jako sekretarzem generalnym KPP na czele, spowodowało to całkowite podporządkowanie KPP Moskwie.

KPP przez cały okres swojej działalności prowadziła z mniejszym lub większym natężeniem działania propagandowe, szpiegowskie i sabotażowo-dywersyjne, skierowane przeciwko Państwu Polskiemu. Działalnością szpiegowską i dywersyjną zajmowała się przede wszystkim tzw. Sekcja Wojskowa KPP.

Czołowi działacze KPP: Franciszek Fiedler, Maksymilian Horwitz-Walecki, Maria Koszutska (pseud. "Wera Kostrzewa"), Alfred Lampe, Julian Leszczyński-Leński, Jerzy Sochacki-Czeszejko, Adolf Warski, Stanisław Łańcucki.


Politycy KPP

A

 • Jakub Aleksandrowicz
 • Antoni Alster

B

 • Władysław Baczyński (polityk)
 • Zygmunt Balicki (inżynier)
 • Stanisław Ballin
 • Jakub Berman
 • Bolesław Bierut
 • Antoni Bigus
 • Bogdan de Nissau
 • Wacław Bogucki
 • Jerzy Borejsza
 • Leonard Borkowicz
 • Wiktor Borowski
 • Julian Brun
 • Marian Buczek (komunista)
 • Aleksander Burski
 • Stanisław Burzyński (działacz polityczny)
 • Władysława Bytomska

C

 • Ferdynand Chaber
 • Leon Chajn
 • Hilary Chełchowski
 • Henryk Cieszyński
 • Józef Feliks Ciszewski
 • Jerzy Czeszejko-Sochacki

D

 • Józef Dechnik
 • Henryk Dembiński (działacz społeczny)
 • Izaak Deutscher
 • Tomasz Dobiosz
 • Antoni Dobiszewski
 • Irena Domańska
 • Gerszon Dua
 • Teodor Duracz
 • Władysław Dworakowski
 • Paweł Dylong
 • Tomasz Dąbal

F

 • Franciszek Fiedler
 • Mieczysław Figuła
 • Paweł Finder
 • Felicja Fornalska
 • Małgorzata Fornalska

G

 • Władysław Gomułka
 • Zofia Gomułkowa
 • Wiktor Grosz

H

 • Władysław Hibner

I

 • Franciszek Ilski
 • Jan Izydorczyk

J

 • Artur Jastrzębski
 • Franciszek Jóźwiak

K

 • Kamilla Kancewicz
 • Leon Kasman
 • Nesanel Kichler
 • Zenon Kliszko
 • Aleksander Kokoszyn
 • Paweł Komander
 • Maria Koszutska
 • Franciszek Kotus-Jankowski
 • Aleksander Kowalski (polityk)
 • Władysław Kowalski (polityk)
 • Władysław Kowalski (komunista)
 • Władysław Kruczek
 • Stefan Królikowski
 • Wiktor Kłosiewicz

L

 • Alfred Lampe
 • Adam Landy
 • Włodzimierz Lechowicz
 • Julian Leszczyński
 • Wacław Lewikowski
 • Leon Lipski
 • Ignacy Loga-Sowiński

Ł

 • Stanisław Łapot
 • Stanisław Łańcucki

M

 • Bernard Ber Mark
 • Marian Mazur (prokurator)
 • Stanisław Mazur
 • Stanisław Mertens
 • Stanisław Michalski (działacz robotniczy)
 • Mieczysław Mietkowski
 • Hilary Minc
 • Emanuel Mink
 • Marian Minor
 • Stefan Misiaszek
 • Mieczysław Moczar
 • Zygmunt Modzelewski
 • Bolesław Mołojec

N

 • Ryszard Nieszporek
 • Roman Nowak
 • Zenon Nowak
 • Julian Nowicki
 • Marceli Nowotko

O

 • Edward Ochab
 • Józef Olszewski

P

 • Leon Pasternak
 • Zbigniew Paszkowski
 • Stanisław Pawlak (poseł PZPR)
 • Mieczysław Popiel
 • Ignacy Porecki

R

 • Stanisław Radkiewicz
 • Antoni Ratajczak
 • Michał Rola-Żymierski
 • Roman Romkowski
 • Leon Rubinsztein
 • Jan Rustecki
 • Rozalia Rybacka
 • Władysław Rypiński
 • Wacław Rózga
 • Józef Różański

S

 • Stanisław Skrzeszewski
 • Józef Sobiesiak
 • Antonina Sokolicz
 • Włodzimierz Sokorski
 • Marian Spychalski
 • Stanisław Ryszard Stande
 • Leon Stasiak
 • Stefan Staszewski
 • Lucjan Szenwald
 • Eugeniusz Szyr

Ś

 • Roman Śliwa

T

 • Michalina Tatarkówna-Majkowska
 • Stanisław Tkaczow
 • Julian Tokarski (polityk)
 • Jan Trusz

W

 • Adolf Warski
 • Maria Wedmanowa
 • Władysław Wicha
 • Kazimierz Witaszewski
 • Sylwester Wojewódzki
 • Regina Wojskowska
 • Władysław Wolski
 • Henryk Woźniak (powstaniec warszawski)

Z

 • Roman Zambrowski
 • Stanisław Zawadzki (generał)
 • Aleksander Zawadzki (polityk)

Ż

 • Tadeusz Żarski

http://www.polishamericancongressnj.org/historiakomunizmu.pdf