40
36
36
Aleksander Wołkowycki
Aleksander Wołkowycki

Aleksander Wołkowycki — niemiecki i sowiecki agent i donosiciel. Wydał matkę “Inki” Eugenię, zamordowaną przez Gestapo w 1943 r. Współpracował z NKWD i z Gestapo.

Uurodził się w 1895 roku we wsi Zabłotczyzna, pow. Hajnówka w rodzinie małorolnego chłopa. Rodzice Aleksandra w 1902 roku posyłają 7- letniego chłopca do rosyjskiej a nie do polskiej szkoły w Narewce. Po ukończeniu szkoły w Narewce, Aleksander Wołkowycki rozpoczyna naukę w Świsłoczy, którą kończy przed I wojną światową.

Mając średnie wykształcenie Aleksander Wołkowycki rozpoczyna naukę w Seminarium Nauczycielskim, gdzie utrzymuje gruntowne przygotowanie pedagogiczne. Następnie otrzymuje nakaz pracy we wsi Prykuleś /w Białoruskiej szkole/, pow. Wołkowysk. W szkole tej pracuje do 1919 roku, do czasu zamknięcia jej przez władze pruskie.W pierwszych latach po wojnie pracuje On na gospodarstwie, a od 1926 roku - w roli brakarza w Puszczy Białowieskiej.

Podczas radzieckiej okupacji białostocczyzny w latach (1939-1941) aktywnie współpracuje z okupantem sowieckim i zostaje konfidentem NKWD. Angażuje się mocno w niszczenie polskości na białostoczczyźnie i likwidowaniu Polaków sprzeciwiających się sowieckiemu okupantowi.

W sierpniu 1941 r. Niemcy prowadząc profilaktyczną akcję zabezpieczania przed działalnością partyzantów, palą i burzą wsie w okolicy Puszczy Białowieskiej. Dlatego też Aleksander Wołkowycki, agent NKWD i kierownik Szkoły Podstawowej w Masiewie, pow. Hajnówka, w której pracuje od czerwca 1941 r. wraz z rodzina ucieka do wsi Koźliki, pow. Białystok. Jednak po kilku miesiącach wraca znów w rodzinne strony i zostaje konfidentem Gestapo.

W 1942 r. rozpoczyna pracę w fabryce przeróbki karpiny w Skupowie, a po zniszczeniu jej przez partyzantów powraca do Narewki. Donosi do Gestapo na polski ruch oporu, to on wydał m.inn. Eugenię z Tymińskich,[matkę „Inki”- Danuta Siedzikówna, późniejsza łączniczka majora ‘Łupaszki’, dowódcy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej] zamordowaną przez Gestapo w 1943r.

Po wyzwoleniu Białostocczyzny spod okupacji hitlerowskiej Aleksander Wołkowycki nawiązuje współpracę z władzą radziecką za co NKWD oferuje mu pracę jako nauczyciel w publicznej Szkole Podstawowej w Narewce.

17 maja 1945 r. ginie w Narewce od kuli oddziału "Łupaszki" na podstawie wyroku wydanego przez miejscową komórkę AK i zatwierdzonego przez Okręg AK za zdradę Polski i popełnione zbrodnie.

Po 1945 komuniści stworzyli z niego wizerunek [sowiecko-komunistycznego] "bohatera" w PRL." Najbardziej jednak szokującym faktem jest to że ten zdrajca i konfident Gestapo i NKWD został w III RP patronem szkoły podstawowej w Narewce za ...pieniądze polskich podatników!

Poniżej strona tej szkoły z jej niechlubnym patronem.